top of page

Huisregels / Stallingsvoorwaarden

Onze Huisregels

Voor iedereen geldt

 • Auto’s, brommers e.d. dienen op het terrein stapvoets te rijden, voetgangers en paarden hebben ten alle tijden voorrang.
 • Parkeren langs de trailers. (Parkeerplaatsen worden nog gemaakt)
 • Een ieder dient zich rustig te gedragen en mag zich niet met de gang van zaken van de andere klanten bemoeien.
 • Niet rennen of schreeuwen op stal.
 • Roken is vanzelfsprekend niet toegestaan bij de hooi en stro opslag. Er kan gerookt worden bij het zitje.
 • Roken in de bak is niet toegestaan, roken te paard is eveneens niet toegestaan.
 • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; tuig moet altijd direct na gebruik worden opgeruimd.
 • Instructie of training door derden is toegestaan indien van te voren is aangegeven.
 • Graag weten wij wie er wanneer het terrein opkomt. Meld het daarom even als uw DA of hoefsmid of zadelmaker of chiropractor komt, of wanneer u van plan bent iemand mee te nemen.
 • De stal en paddock en wei zijn de veilige plaats voor het paard, op deze plaatsen hebben wij het graag zo rustig mogelijk. De bak of roundpen zijn er om met het paard te trainen.
 • Niet extra voeren op stal of in paddock of wei. Wilt u een snoepje of wortel geven of uw paard bijvoeren, doe dat dan nadat u uw paard apart heeft genomen, bijvoorbeeld op de poetsplaats.
 • Bijrijders in overleg.
 • Betreden van het terrein van Beek Ranch is voor eigen risico.
 • Beek Ranch is niet aansprakelijk voor beschadiging of zoekraken van persoonlijke eigendommen tijdens uw verblijf op ons terrein. Dit geldt ook voor bezoek voor u en uw paard dat zich op ons terrein begeeft. Stel uw bezoek van deze regels (indien van toepassing) op de hoogte.
 • Het rijden van paarden is voor eigen risico. Wij adviseren u om aan uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen te denken. Denk hierbij aan het dragen van de juiste paardrijduitrusting.
 • Poetsen van paarden kan op een van de meerdere aanwezige poetsplaatsen, gelieve niet in de stal uw paard te poetsen.

Voor iedere ruiter geldt

 • Tijdens het rijden worden de algemene rijbaanregels in acht genomen.
 • Alcohol of drugsgebruik voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.

Algemene stallingsvoorwaarden Beek Ranch

Looptijd

 • De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en gaat in op de eerste datum van betaling van het overeengekomen maandelijkse stalgeld inclusief BTW.

Opzegging

 • De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan zowel door de gast als door de stalhouder worden opgezegd.
 • De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

Beëindiging overeenkomst en ontruiming

 • Het is de stalhouder toegestaan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen:
 • indien de gast ten aanzien van de betaling van het stalgeld in verzuim is,
 • indien de gast, ondanks voorafgaande waarschuwing door de stalhouder, nalaat zijn paard op deugdelijke wijze te verzorgen of de stalregels in acht te nemen.

Betaling

 • De betaling van het stalgeld geschiedt bij vooruitbetaling en wel uiterlijk vóór de 1e dag van de kalendermaand waarop het stalgeld betrekking heeft.
 • In het geval dat de eerste stallingstermijn korter is dan één maand, wordt eenmalig het stalgeld naar verhouding in rekening gebracht.

Zadelkast

 • De gast zorgt zelf voor een slot van de zadelkast. De gast is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de zadelkast en het niet kwijtraken van de sleutel.

Het niet-exclusieve gebruik van de faciliteiten van de accommodatie

 • De stalhouder biedt de gast de mogelijkheid om tijdens de openingstijden van de accommodatie gebruik te maken van:
 • Buitenbak, roundpen, poetsplaatsen en stapmolen.
 • Het gebruik van boven aangeduide faciliteiten betreft steeds een niet-exclusief gebruik. Dit houdt onder meer in;
 • evenementen of andere activiteiten door- of vanwege de stalhouder, het gebruik beperkt kan worden.
 • bij incidentele gevallen waarin het gebruik van de faciliteiten tijdelijk in het geheel niet mogelijk is, zal de stalhouder zich inspannen deze faciliteiten zo snel mogelijk weer in orde te hebben.

De levering van voer en stalbedekking

 • De stalhouder zal zich tot het uiterste inspannen aan de gast een eerste klas kwaliteit voer te leveren.
 • De stalhouder bepaalt de hoeveelheid voer per dag. Zij gaat daarbij uit van een normaal gebruik per dag, welk gebruik behoort bij het gewicht van het paard en de door het dier te leveren prestaties.
 • De stalhouder levert aan de gast een eerste klas stalbedekking. Het is de pensiongast niet toegestaan om zonder overleg met de stalhouder zelf; hooi, voer, vlas of stro te pakken.

De verzorging

 • Pensiongast verklaart dat bij aanvang van de stalling het paard gezond is en van tenminste influenza inentingen is voorzien. Bij het aangaan van de overeenkomst dient het inentingsbewijs en het paspoort te worden overlegd.
 • De stalhouder behoudt zich het recht voor om het paard eventueel te laten onderzoeken, mocht het vermoeden bestaan van een besmettelijke ziekte, de hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de pensiongast.
 • De verzorging van het paard houdt het volgende in:
 • Algemene verzorging:
 • het paard krijgt, mits de weersomstandigheden dit toelaten, dagelijks vrije beweging in de paddock of weide.
 • Voeding:
 • het paard wordt door de stalhouder op vaste tijden gevoerd, seizoen/weer afhankelijk wordt ruwvoer meerdere malen per dag verstrekt.
 • Medische verzorging:
 • op verzoek van de pensiongast kan het paard -zo nodig- dagelijks medicijnen toegediend krijgen.
 • Van het paard wordt plus minus iedere 12 weken door de stalhouder mest weggebracht voor mestonderzoek en zo nodig wordt het paard ontwormd, de kosten hiervan zijn niet in de stalprijs inbegrepen en worden afzonderlijk aan de stalgast in rekening gebracht. Hulp bij het toedienen van de pasta wordt altijd gewaardeerd.
 • het paard dient ieder jaar te worden ingeënt, de kosten hiervan zijn niet in de stalprijs inbegrepen en worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht. Zelf zorgdragen voor tijdige afspraak met DA en enting van eigen paard regelen mag ook.

Dierenarts:

 • De staleigenaar heeft het recht, in geval van nood de dierenarts te laten komen zonder dat zij dit eerst met de eigenaar dienen te overleggen. Dit vindt alleen plaats als de eigenaar niet bereikbaar is. Als u als eigenaar wel bereikbaar bent, vindt eerst overleg plaats.

Overige verzorging (extra service):

 • Het paard kan bekapt worden door de hoefsmid, de kosten hiervan zijn niet in de stalprijs inbegrepen en worden afzonderlijk aan de gast in rekening gebracht.

Het schoonmaken en uitmesten van de paardenstal

 • Het schoonhouden van de paardenstal bestaat uit het regelmatig uitmesten. Dit geschiedt door of namens de stalhouder 7 dagen in de week. De wei en paddock worden tevens zo schoon mogelijk gehouden. De stalhouder zorgt voor opslag en afvoer van de mest.
 • De pensiongast is verplicht om na gebruik de buitenbak, roundpen, poetsplek en het erf netjes achter te laten en geen mest achter te laten.

Aansprakelijkheid stalhouder

 • De eigenaar van een pensiondier is aansprakelijk voor schade of letsel, welke eventueel door zijn dier wordt veroorzaakt. De eigenaar dient hiervoor verzekerd te zijn. Geadviseerd wordt een uitgebreide paardenverzekering met ziektekostendekking af te sluiten.
 • De stalling op ons bedrijf is geheel voor eigen risico van de eigenaar.
 • Elke persoon, die het terrein betreedt, doet dit voor eigen risico.
 • Beek Ranch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal ongevallen of schade uit welke hoofde dan ook aan goederen, dieren en/of personen veroorzaakt door of in verband met de aanwezigheid op Beek Ranch

Aansprakelijkheid gast en verzekering

 • De gast is jegens de stalhouder en derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf of zijn gezinsleden en tevens voor de schade die wordt veroorzaakt door de eigen gedragingen van zijn dieren.
 • De gast dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard of pony, die op het bedrijf van de stalhouder verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient de gast een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient uitdrukkelijk het risico van het bezit van een paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.
 • Bij het aangaan van onderhavige overeenkomst, heeft de stalhouder het recht om inzage in de polis te verlangen.

Wij vragen uw begrip voor bovenstaande regels.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden, huisregels etc. worden kenbaar gemaakt middels het publicatiebord en / of de site

bottom of page